Наукова та навчально-методична діяльність

Сповнений творчих задумів колектив кафедри працює над:

v          вивченням ренальних ефектів лікарських речовин;

v        виявленням нефропротекторної дії відомих та нових лікарських засобів;

v          дослідженням антигіпоксантної дії лікарських засобів за гострих та хронічних гіпоксичних станів;

v          написанням наукової та методичної літератури для студентів різних спеціальностей — „Лікувальна справа”, „Педіатрія”, „Медична психологія”, „Фармація”, „Клінічна фармація”, „Стоматологія”, „Лабораторна діагно­стика”;

v          написанням начальної літератури для студентів-іноземців англійською та російською мовами.


Підручники, написані за участю співробітників кафедри


  
 
 

Зайко Н.Н. Патологическая физиология. - К.: Вища школа, 1977. - 605 с.
(серед авторів - проф. Іванов Ю.І.)

Фармакология: учебник для студентов мед. институтов / ред. Г. Е. Батрак. - Киев: Вища школа, 1981. - 456 с.
(серед авторів - проф. Іванов Ю.І.)

Фармакологія: Підручник / за ред. І. С. Чекмана. – К.: Вища школа, 2001. – 598 с.
(серед авторів - проф. Іванов Ю.І., проф. Косуба Р.Б.)

Фармакологія. Підручник для студентів медичних факультетів / за ред. І.С. Чекмана. – Видання 2-ге. – Вінниця: Нова Книга, 2011. – 784 с. 
(серед авторів - проф. Заморський І.І., проф. Косуба Р.Б.)

Монографії проф. Іванова Ю.І.

 
   
  
 
 

Берхин Е.Б., Иванов Ю.И. Методы экспериментального исследования почек и водно-солевого обмена. — Барнаул: Алтайское книжн. изд-во, 1972. — 199 с.

Иванов Ю. И. Влияние лекарственных средств на почки.  Киев: Здоров'я, 1982.  104 с.

Справочник по клинической фармакологии и фармакотерапии / под ред. И.С. Чекмана.    Киев: Здоров'я, 1986.  — 736 с.  (серед авторів розділів довідника - проф. Іванов Ю.І.)

Иванов Ю. И. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам / Ю. И.Иванов, О. Н. Погорелюк. – Москва: Медицина, 1990. - 224 с.


Посібники, написані науковцями кафедри до 2000 р. 

      

Сила В.І. Основи лікарської рецептури. – К.: Вища школа, 1971.  168 с.

Посібник до практичних занять з рецептури і фармакології / Під ред. Закривидороги С.П. – К.: Держмедвидав УРСР, 1964. – 122 с.

Косуба Р.Б., Кучер В.І. Основи медичної рецептури: Посібник. – Чернівці, 2000. – 124 с. 
 


Монографії і посібники,
написані науковцями кафедри з 2000 р. 

       

Пішак В. П., Заморський І. І. Антибактеріальні хіміотерапевтичні засоби. Посібник з фармакології з елементами клінічної фармації. – Чернівці: Медик, 2001. – 192 с.

Ляшук П. М., Заморський І. І., Пішак О. В. Глюкокортикоїдні препарати (клінічна фармакологія). – Чернівці: Медакадемія, 2003. – 124 с.

Пішак В. П., Заморський І. І. Протигрибкові засоби: Навчальний посібник. –
Чернівці: Медуніверситет, 2006. – 280 с.

Пішак В.П., Булик Р.Є., Заморський І.І., Роговий Ю.Є., Ткачук С.С. Нейроендокринна регуляція хроноритмів функцій нирок у ссавців.  –  Чернівці: Медакадемія‚ 2004.  –  166 с.

Пішак В.П. Клінічна анатомія шишко­по­дібного тіла. - Тернопіль: Укрмед­книга, 2000. – 160 с.
                    (серед авторів розділів монографії - проф. Заморський І.І.)

Пішак В.П., Булик Р.Є., Заморський І.І., Ткачук С.С. Шишкоподібна залоза: патоморфологія, патологічна фізіологія, фармакологія.  –  Чернівці: Медуніверситет‚ 2012.  –  264 с.


Методичні рекомендації

       
   Штриголь С.Ю., Зупанець І.А.,      Геруш О.В., Косуба Р.Б.,
       Заморський І.І. та ін., 2009 р.               Піняжко О.Р. та ін., 2003 р.         

Винаходи 

 

Під керівництвом проф Пісько Г.Т. синтезований та досліджений лікарський засіб "Етоній", дозволений до клінічного застосування в СРСР з 23.09.1965 р.

   

      

Результати наукових досліджень науковців кафедри опубліковані у низці провідних медичних журналів України та світу

                     

 

      

        

             

      


Навчально-методичні матеріали для студентів

           

Заморський І. І., Філіпець Н. Д., Куковська І. Л., Геруш О. В., Петрюк А. Є., Якубець В. В.
Фармакологія та медична рецептура (Методичні вказівки). Для студентів ІІІ курсу медичних і фармацевтичного факультетів: Навчально-методичний посібник / За редакцією професора І.І.Заморського. – Вид. 4-е. – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 228 с.

Заморський І. І., Куковська І. Л., Філіпець Н. Д., Петрюк А. Є., Кметь О. Г. Робочий зошит з фармакології та медичної рецептури. Посібник для підготовки до занять: Навчально-методичний посібник / За редакцією І. І. Заморського. – Чернівці:Медуніверситет, 2007. – 176 с.

Заморский И. И., Филипец Н. Д., Куковская И. Л., Геруш О. В., Петрюк А. Е., Якубец В. В.
Методические указания к практическим занятиям по фармакологии имедицинской рецептуре.
Для студентов ІІІ курса медицинских и фармацевтическогофакультетов: Учебно-методическое пособие / Под ред. профессора И. И. Заморского. – Изд. 2-е, перераб. – Черновцы: Медуниверситет, 2006. – 226 с.

    

Тестові завдання з фармакології, фармакогнозії і технології ліків: Навчальний посібник / Геруш О. В., Горошко О. М., Диба Л. Д., Заморський І. І. та ін. / За ред. І. І. Заморського. – Чернівці, 2004. – 124 с.

Kmet О.G., Kmet T.I., Zamorskiy І.І., Vlasyk L.I., Voytkevich N.І. Pharmacology in tests 
(educational manual). – Чернівці: Медуніверситет, 2007. – 110 с.